Leefloongerechtigden in de private sector


Aanwerven: pak het slim aan! Via artikel 60 en 61 kan het OCMW werk aanbieden aan een persoon die nog nooit actief was op de arbeidsmarkt of die ervan is afgedwaald. Op die manier wil het OCMW na afloop van de overeenkomst het recht van de begunstigde op een werkloosheidsuitkering openen of herstellen en de persoon helpen om de arbeidsmarkt (opnieuw) te betreden. Als werkgever betaal je slechts een deel van de loonkost.


Wat?

Artikel 60 en artikel 61 zijn arbeidsovereenkomsten die tussen jouw organisatie en het OCMW worden gesloten. Het is een vorm van sociale bijstand die het OCMW in staat stelt om werk aan te bieden aan een persoon die nog nooit actief was op de arbeidsmarkt of die ervan is afgedwaald. Op die manier wil het OCMW na afloop van de overeenkomst het recht van de begunstigde op een werkloosheidsuitkering openen of herstellen en de persoon helpen om de arbeidsmarkt (opnieuw) te betreden.

Doelgroep

OCMW's die gerechtigden op een leefloon of op financiële maatschappelijke dienstverlening met een arbeidsovereenkomst in dienst hebben genomen in het kader van artikel 60, §7 kunnen deze ter beschikking stellen van de volgende derden-gebruikers:

 • een gemeente (deze waartoe het OCMW behoort of een andere)
 • een VZW of een intercommunale met een sociaal, cultureel of ecologisch doel
 • een ander OCMW
 • een vennootschap met een sociaal oogmerk
 • een CMW-vereniging
 • een openbaar ziekenhuis
 • een andere partner (bv. privé-onderneming) die met het OCMW een overeenkomst heeft gesloten

Voorwaarden

De voorwaarden en de duur van de terbeschikkingstelling moeten schriftelijk worden vastgesteld en ondertekend door het OCMW, de gebruiker en de werknemer. Het document moet vóór het begin van de terbeschikkingstelling opgemaakt zijn en ter kennisgeving aan de raad voor maatschappelijk welzijn worden voorgelegd.

Voordeel

 • Je betaalt slechts een deel van de loonkost.
 • Het OCMW is de juridische werkgever en neemt de administratie en kosten van het sociaal secretariaat op zich (lonen, verzekeringen, verlof, ...).
 • Een maatschappelijk werker zorgt voor intensieve begeleiding voor, tijdens en na de tewerkstelling.
 • Je kunt een opleidings- en begeleidingspremie krijgen als je naast de dagelijkse begeleiding een kwaliteitsvolle opleiding aanbiedt.
 • Je bouwt mee aan een duurzame samenleving waar iedereen kansen krijgt om te leren en te werken.

Nog vragen, opmerkingen of suggesties?

Contacteer ons via info@economischhuis.be, 059 24 23 00 of maak een afspraak.


Maak een afspraak