Startersloon voor onervaren jongeren


Aanwerven: pak het slim aan! Dankzij starterslonen voor onervaren jongeren kunnen werkgevers die jongeren aanwerven tussen 18 jaar en 20 jaar zonder werkervaring, onder bepaalde voorwaarden een verminderd brutoloon toekennen. De jongere ontvangt in ruil een compenserende toeslag die vrijgesteld is van inhoudingen, sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing.


Wat?

De werkgever mag voor de jongere het normaal verschuldigde brutoloon verminderen met:

 • 18% in de maanden waarin de jongere 18 jaar is op de laatste dag van de maand.
 • 12% in de maanden waarin de jongere 19 jaar is op de laatste dag van de maand.
 • 6% in de maanden waarin de jongere 20 jaar is op de laatste dag van de maand.

Doelgroep

Onervaren jongeren van 18, 19 of 20 jaar.

Voorwaarden

De onderneming

Je bedrijf valt onder de CAO-reglementering, maar niet onder een paritair comité met een degressief jongerenbarema. Enkel werkgevers die vallen onder de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités komen in aanmerking voor de maatregel.

De jongere

 • is 18, 19 of 20 jaar.

 • is aangeworven met een startbaanovereenkomst
  van het type 1.

 • heeft een brutoloon dat gelijk is aan het
  minimumloon vastgesteld in het paritair comité
  of het GMMI.

 • werkt niet met een studentenovereenkomst of
  flexi-job.

 • heeft geen of weinig beroepservaring.

  is ingeschreven als werkzoekende bij VDAB,
  Actiris of Le Forem.


Meer info over deze maatregel? Ontdek er alles over op www.vlaio.be

Nog vragen, opmerkingen of suggesties?

Contacteer ons via info@economischhuis.be, 059 24 23 00 of maak een afspraak.


Maak een afspraak